IT Test Manager

Company teamPosition

 • Príprava testovacej stratégie, test plánu, test approach

 • Príprava návrhu efektívnych testovacích postupov, rozsahu testov, potrebných kapacít, podľa analýzy dodávaného riešenia počítačového programu (softvéru)

 • Koordinácia projektového testovacieho tímu systémových integračných testov (testy, ktoré overujú funkcionality, ktoré sú zabezpečované prepojením a spoluprácou viacerých komponent konkrétneho softvéru - SIT), užívateľských akceptačných testov (UAT) i záťažových testov

 • Evidencia, riadenie a participácia pri vytváraní testovacích scenárov

 • Definovanie testovacích dát a koordinácia jednotlivých aktivít na testovacom prostredí (plánované výpadky, nasadenia opravných verzií a pod.)

 • Riadenie chýb v nástroji na evidenciu chýb, posudzovanie a schvaľovanie defektov, eskalácia problémov

 • Priebežná kontrola a vyhodnocovanie kvality testovania, dodržiavanie projektového a testovacieho plánu a návrh riešenia zistených nedostatkov

 • Spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa

 • Spolupráca s test manažérom a testermi dodávateľov Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa

 • Koordinácia testovania dodávok opravných verzií počítačového programu (softvéru)

 • Zabezpečenie vykonania regresného testu (overenie základných funkcionalít počítačového programu, ktoré neboli menené pri  nasadení novej verzie. Testy určené na odkrytie regresných chýb, ktoré v predchádzajúcich testoch chyby nevykazovali) pred spustením produkčnej prevádzky (PROD)

 • Pravidelný report výsledkov testovania – nastavenie denného reportu v Jira, príprava týždenného reportu a záverečného reportu po odovzdaní riešenia do produkčnej prevádzky (PROD)

 • Pravidelný reporting konkrétnej Objednávateľom poverenej Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežne ukladanie materiálov, výsledkov testov, reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

Junior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

up to 250€ MD

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

 • Logické, analytické a koncepčné myslenie

 • Komunikačné a organizačné zručnosti

 • Samostatnosť a zodpovednosť

 • Dôslednosť, vytrvalosť a odolnosť voči stresu

 • Schopnosť identifikácie problému a určenie riešenia (riešenie krízových situácií – rozhodovanie pod tlakom)

 • Všeobecný prehľad v oblasti informačných technológií

 • Prax minimálne 3 roky v oblasti testovania (senior) / 1 rok junior, skúsenosti s koordináciou testovacieho tímu

 • Znalosť metodiky testovania, znalosť celého procesu testovania (príprava dát, prostredia, tvorba testovacích plánov, scenárov)

 • Výborná znalosť JIRA toolu

 • Znalosť MS Excel, SQL

 • Znalosť rôznych typov testov (manuálne, automatizované, integračné, funkčné, akceptačné, záťažové testy,…)

 • Základné znalosti projektového manažmentu (procesne – fázy projektu)

Our Top Clients