Technik/Konzultant

Company teamPosition

Náš klient integruje a vyvíja bezpečnostné riešenia už viacej ako 25 rokov. Technologickým vývojom, budovaním skúseností a referenciami sa náš klient  vyprofiloval na špecializovaného dodávateľa riešení kybernetickej bezpečnosti v súkromnom sektore aj verejnej správe. Pre ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky dodávame bezpečnostné riešenia na ochranu utajovaných skutočností. Hlavným miestom podnikania je Slovensko, kde sú zároveň lokalizovaní aj zamestnanci a odborný vývojový a implementačný tím.

Náš klient hľadá Technika so zameraním na sieťovú infraštruktúru, servery a pracovné stanice a ich bezpečnosť. Hlavné pracovné činnosti a zodpovednosti budú:


 • práca so zariadeniami a systémami pre prenos, ochranu a spracovanie dát (switche, routre, firewally, IDS/IPS, prostriedky šifrovej ochrany informácií, servery, pracovné stanice, SIEM) s dôrazom na kybernetickú bezpečnosť, tzn. práca aj s produktami výrobcov ako RAPID7, Trend Micro, secunet, Fortinet, ESET, CyberArk, atď.

 • implementačné a servisné práce pre zákazníkov (na mieste alebo na diaľku)

 • vykonávanie pravidelných prevádzkových (IT) a bezpečnostných (security) profylaktík, auditov, testovania a analýz aktuálneho stavu sieťových prvkov, serverov, pracovných staníc, podporných technológií a softvérových aplikácií

 • technická podpora zákazníka / poskytovanie technických konzultácií a poradenstvo predovšetkým pri diagnostikovaní a riešení problémov (na mieste alebo na diaľku)

 • podpora zákazníka pri prevádzkovaní jeho systémov (samostatné operatívne činnosti alebo podpora správcov systémov / interných zamestnancov zákazníka)

 • návrh technických riešení predovšetkým v oblasti sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnosti

 • príprava technických a cenových špecifikácií / vypracovávanie podkladov do ponúk a zmlúv (podľa potreby)

 • podpora obchodných aktivít Zamestnávateľa formou konzultačných, poradenských a marketingových činností  pre zákazníkov vo vymedzenom rozsahu (na mieste alebo na diaľku)

 • implementačné a servisné práce v spoločnosti Zamestnávateľa
Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

od 1.800 EUR

Pineapple
Industry

Zameranie na sieťovú infraštruktúru, servery a pracovné stanice a ich bezpečnosť

Company team

Company teamRequirements

Požadované praktické skúsenosti: 


 • Požadovaná je prax v odbore informačných technológií, počítačových sietí, telekomunikácií

 • Požadované sú praktické skúsenosti s inštaláciou sieťových prvkov - switche, routre, firewally, load-balancery, IDS/IPS, prostriedky šifrovej ochrany informácií, servery, pracovné stanice.

 • Výhodou sú praktické skúsenosti z oblasti bezpečnosti LAN sietí (switche, routre, firewally, ...) a bezpečnosti end-pointov (servery, pracovné stanice, terminály)

 • účasť na vykonávaní auditov / analýz aktuálneho stavu LAN sietí z hľadiska ich prevádzkových parametrov, ako aj ich kybernetickej bezpečnosti;

 • účasť na vypracovávaní technických návrhov LAN sietí alebo ich segmentov;

 • účasť na implementácii LAN sietí a/alebo ich komponentov, vrátane prvkov ich kybernetickej bezpečnosti;

 • účasť na analýze sieťových udalostí, počítačových incidentov, hodnotení kybernetických rizík, návrhu opatrení na mitigáciu rizík; 

 • účasť na vypracovávaní technických návrhov a implementácii riešení na monitorovanie LAN sietí a vyhodnocovanie sieťových udalostí, počítačových incidentov a kybernetickej bezpečnosti


Kompetencie 


 • samostatné rozhodovanie o podstatných veciach, ktoré majú vplyv na realizáciu pridelenej úlohy so zreteľom na požadovanú kvalitu, dohodnutý časový plán a odsúhlasený rozpočet

 • samostatná komunikácia so zákazníkmi a externými partnermi v rozsahu právomocí a zodpovedností delegovaných mu riaditeľom divízie

 • samostatné vykonávanie kontrol aktivít spolupracovníkov a/alebo obchodných partnerov (subdodávateľov) v rámci pridelených úloh

 • dočasné používanie zverených právomocí k plneniu pracovných úloh na základe poverenia riaditeľa divízie

 • hodnotenie pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii zverených úloh/malých projektov pridelených mu riaditeľom divízie

 • výber a hodnotenia obchodných partnerov (subdodávateľov) v súlade s internými smernicami Zamestnávateľa a v rozsahu zodpovedností delegovaných mu riaditeľom divízie.
Osobné požiadavky:


 • samostatnosť v práci na zverených úlohách

 • schopnosť samostatne si plánovať postup pri plnení zverených úloh, zabezpečovať a riadiť podmienky pre ich výkon

 • cieľavedomosť, orientácia na výsledky

 • schopnosť práce samostatne, ale tiež aj v tandeme alebo malom pracovnom tíme (počas realizácie projektov)

 • príjemné vystupovanie a komunikácia

 • rečové a prezentačné schopnosti

 • nekonfliktná povaha (voči spolupracovníkom, nadriadeným, zákazníkom, atď.), ale tiež primerané sebavedomie

 • schopnosť a snaha o osobný rozvoj (samoštúdiom, školeniami, certifikovanými skúškami, ...)

 • pozitívny pracovný prístup (plnenie úloh v požadovanom čase, primeraný „pracovný dráč“ – uvedomenie si dôležitosti jeho vlastnej práce = keď je to potrebné, tak práca skončí až vtedy, keď sú úlohy splnené a výstupy riadne odovzdané)

 • Schopnost´ pracovať pod stresom pri plnení stanovených úloh (napr. pri odstraňovaní porúch zverených systémov pri dodržaní podmienok SLA, alebo pri príprave podkladov do tendrov, či  pri realizácii projektov)


Požadované jazykové znalosti:


 • anglický-aktívna znalosť slovom a písmom


 


Iné výhody:


 • Pohyblivá zložka-v zmysle platného prémiového poriadku spoločnosti

 • Bonusový systém-v zmysle platného prémiového poriadku spoločnosti

 • Služobné auto-Podľa dohody: Možnosť používať vlastné auto aj na služobné účely alebo poskytnutie vozidla spoločnosti typu „Pull Car“ (zdieľané referentské vozidlo)

 • Mobilný telefón-Používanie na osobné účely za podmienok platných v zmysle smerníc spoločnosti

 • PC-Používanie na osobné účely za podmienok platných v zmysle smerníc spoločnosti

 • Stravovanie: príspevok na stravu alebo stravné lístky; možnosť stravovania aj priamo v sídle zamestnávateľa

 • Sociálny fond: možnosť čerpania na kultúrne, športové alebo relaxačné aktivity do 200 EUR ročneOur Top Clients